Dret Civil
• Reclamacions econòmiques i morositat (procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris)
• Arrendaments urbans (desnonaments, traspassos, contractació, reclamació de rendes impagades…)
• Propietat horitzontal i comunitats de propietaris i administració de patrimonis
• Reclamacions contractuals i extracontractuals
• Dret de la construcció
• Resposnsabilitats civils i indemnitzacions per qualsevol tipus de dany (negligències mèdiques i professionals)

Dret de Familia
• Separacions i divorcis
• Parelles de fet
• Modificació de sentències
• Execucions per incompliments de sentències
• Adopcions
• Incapacitats
• Testaments
• Reclamació de llegítimes
Dret Penal
• Denuncies i querelles
• Judicis de faltes
• Apropiacions indegudes, estafes i aixecaments de bens
• Delictes societaris
• Alcoholèmies
• Lesions
• Amenaces
• Injuries i calumnies
• Delictes contra la salut pública (tràfic de drogues)
• Agressions sexuals
• Delictes contra la propietat privada (robatoris i furts)
• Dret penitenciari
• Cancel·lació d’antecedents penals
• Dret penal de menors
• Procediment per violència domèstica
Dret Mercantil
• Responsabilitat dels administradors
• Constitució de societats
• Dissolucions i liquidacions de societats
• Gestió de cobraments d’impagats
• Defensa de la propietat industrial i intel•lectual

Dret Laboral
• Redacció de tot tipus de contractes de treball
• Acomiadaments
• Incapacitats i baixes laborals
• Accidents de treball
• Sancions disciplinàries
• Conflictes col•lectius
• Jubilacions
Estrangeria
• Tramitació de tot tipus de permisos de residència
• Renovació de permisos i pròrrogues d’estada
• Recursos contra denegacions
• Procediments de nacionalitat
Dret Administratiu
• Procediments i recursos administratius en general (en matèria sancionadora, llicències, autoritzacions, comunicacions prèvies, subvencions, etc.)
• Contractació administrativa
• Responsabilitat patrimonial de l’Administració
• Recursos contra multes de tràfic (tant en vía administrativa com judicial)
• Planejament (assessorament en relació a plans urbanístics)
• Gestió urbanística:
  • Reparcel·lacions a diferents modalitats: compensació básica, compensació per concertació, cooperació, sectors d’urbanització prioritària
  • Expropiacions
  • Juntes de compensació, asociacions administratives de cooperació, juntes de conservació
  • Llicències i parcel·lacions urbanístiques, supòsits de runa, drets de superficie, dret de tampteig i retracte, etc.

• Negociació de convenis urbanísitcs amb Ajuntaments
Assumptes Extrajudicials
Negociació de conflictes, redacció de contractes adaptats a les necessitats del client en cada cas, liquidació d’impostos, gestions amb organismes externs, assessorament i contractació d’assegurances (salut, llar, responsabilitat professional i vehicles).
Mediació
• Mediació en assumptes civils (empresa familiar, organitzacions…)
• Mediació familiar
• Mediació penal
• Mediació comunitària
Administració de finques
• Ens dediquem a la gestió i administració de Comunitats de Propietaris amb preus competitius i amb la garantía dels nostres coneixements legals en materia de propietat horitzontal.
• Gestió de la comptabilitat de les comunitats, llibres d’actes, convocatoria i assistència a les Juntes, control estricte de morositat i, si cal, reclamació judicial, contractació de pòlisses d’assegurança, tramitació de sinistres i reparacions urgents i representació de la comunitat en tots els àmbits.
• També gestionem finques i patrimonis de particulars, empreses i autònoms.
• Col·laborem amb diverses immobiliàries i administradors de finques de Barcelona, Sabadell i Terrassa com a assessors externs.